Europees marktleider op het vlak van koelverhuur

Eric Forestier
Président Petit Forestier International et Directeur Général Petit Forestier Office
Géraldine Forestier - de Cespedes
Co-Directeur Général Groupe et Présidente Petit Forestier Office
Yves Forestier
Président Groupe
Jean-Claude Forestier
Vice-Président Groupe
Léonard Forestier
Co-Directeur Général Groupe et Président Stricher et secteur industrie
Arnaud de Cespedes
Président Filiales locations, meubles, containers et Fridge&Go

Een familiegroep

Petit Forestier, dat in 1907 werd opgericht, is haar roots trouw gebleven en is vandaag de dag nog steeds een onderneming waarvan het aandeelhouderschap grotendeels in handen is van de familie.

Na een kort verblijf op de secundaire markt van de Beurs in 1999, heeft Petit Forestier ervoor gekozen zich afzijdig te houden van de financiële markten om zo haar onafhankelijkheid te behouden en het beheer van haar ontwikkeling onder controle te houden. Ze onderhoudt met haar werknemers, haar klanten en haar partners relaties die in de eerste plaats berusten op vertrouwen.

Het bestuur is als volgt georganiseerd:

  • de Raad van Bestuur waarin de verschillende leden van de familie Forestier alsook "Sofina" vertegenwoordigd zijn. De Raad komt periodiek samen om de strategische plannen te bespreken en er zorg voor te dragen dat deze plannen goed worden uitgevoerd.
  • het Directiecomité dat is samengesteld uit de Voorzitter en de Algemene Directies van de verschillende entiteiten waaruit Petit Forestier is samengesteld.
  • het Stuurcomité dat onder leiding staat van de Algemene Directies.
    Het komt twee keer per maand bijeen voor een denkoefening en teamwerk, maar ook om de evoluties en de doelstellingen te bepalen.

Dit hiërarchische systeem bevordert de interactie tussen de omkadering en het operationele en biedt de medewerkers de mogelijkheid om op hetzelfde ogenblik als de onderneming te groeien.

Duurzame ontwikkeling

Een permanent betrokkenheid

Petit Forestier, dat toekomstgericht werkt en aandacht heeft voor de wereld van morgen, stelt alles in het werk om duurzame ontwikkeling te integreren in het dagelijkse leven van de onderneming en voert een verantwoord sociaal, economisch en milieubeleid, waarbij het zich volledig bewust is van de uitdagingen.

Onze activiteit omhelst het hanteren van duidelijk omkaderde praktijken en protocollen op alle niveaus van onze activiteiten.
We eisen inspanningen van onze leveranciers en onderaannemers, betrokkenheid van onze medewerkers en we zijn een betrouwbare partner in de ogen van de openbare overheden en de instellingen. We respecteren en moedigen de reglementeringen aan op het vlak van milieu, arbeid en economische ontwikkeling, ook binnen ons internationale netwerk. Deze strategie wordt gehanteerd voor al onze diensten, producten, aankopen, vastgoed, human resources…

De partnerschappen, die we hebben uitgebouwd met de constructeurs en de instellingen, vormen één van de luiken van ons engagement. Onze investering kadert op dit niveau binnen een burgerlijke actie, waarbij projecten op lange termijn worden opgestart of waarbij er wordt aan deelgenomen die de volledige gemeenschap ten goede komen.

Partners

De leveranciers

De keuze van een leverancier voor Petit Forestier berust op de competentie, de betrouwbaarheid en het vertrouwen. Na het opmaken van een handelsprotocol, gaat Petit Forestier over tot een nationale referencering die wordt toegepast binnen het Franse netwerk en de internationale vestigingen.

Petit Forestier onderhoudt met haar leveranciers een vertrouwensrelatie en, naast de gewone handelsgesprekken, wordt vaak met hen overlegd over het invoeren van nieuwe producten.